Welkom bij Platform Pure Winst!

Platform Pure Winst gaat over de relatie tussen geld en duurzaamheid, tussen de financiële sector en duurzame ontwikkeling van de samenleving. Wij initiëren projecten in vijf 'pijlers'.

De wereld vraagt om een duurzame toekomst, een toekomst die gebaseerd is op het besef dat één planeet voldoende moet zijn voor het vervullen van onze behoeften. Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden die we laten aan toekomstige generaties en andere levensvormen. De samenleving beweegt zich, moeizaam maar gestaag, in de richting van duurzamere methoden en technieken. Tot dusver is de financiële sector daarin geen voorloper gebleken. Terwijl juist het geld in onze wereld een enorme potentie vertegenwoordigt om de toekomst vorm te geven zoals we dat zelf kiezen. Ruud SchuursWibo Koole en Marleen Janssen Groesbeek hebben Platform Pure Winst opgericht om de financiële sector te helpen een einde te maken aan het 'banken bashen' en via co-creatie een nieuw elan onder financiële professionals te mobiliseren. Door met kracht in te zetten op een duurzame ontwikkeling kan het vertrouwen in ons financiële systeem herstellen.

De wetenschap speelt een belangrijke rol in het vinden van een toekomstbestendige vormgeving van de financiële  sector. Dat bankieren, beleggen en verzekeren niet meer op de manier van de afgelopen dertig jaar kan, staat voor ons buiten kijf. Maar hoe de nieuwe financiële sector er dan wel uit zou moeten zien, is nog niet duidelijk. De transitie naar een duurzame financiële industrie moet dan ook gesteund worden door toegepast onderzoek. Platform Pure Winst wil samen met universiteiten en hogescholen een behoeftegestuurde researchagenda ontwikkelen.

Lees meer »

Platform Pure Winst  wil een 'werkplaats' zijn waar aan duurzame innovaties met, door en voor de sector wordt gewerkt. Wij zullen ons ten eerste richten op de verenigbaarheid van maatschappelijk en financieel rendement. Bovendien zien wij kansen op het gebied van alternatieve vormen van financiële dienstverlening, zoals de financierbaarheid van kleinschalige initiatieven in krachtwijken (de Buurtbank).

Lees meer »

Uit het onderzoek dat Platform Pure Winst in 2011 deed (Terug naar een Duurzame Toekomst, november 2011), kwam helder naar voren dat de competenties van instromende en zittende financiële professionals op dit moment onvoldoende aansluiten bij de snel toenemende vraag naar duurzame ontwikkeling in de samenleving. Het Platform Pure Winst wil gestructureerd (samen)werken aan competentieontwikkeling, management & leadership development.

Lees meer »

De vraagstukken rond de toekomst van de financiële sector zijn complex. In de besprekingen met organisaties in de financiële sector naar aanleiding van ons onderzoeksrapport Terug naar een Duurzame Toekomst (november 2011) merken wij een grote behoefte om die vraagstukken beter te begrijpen door middel van dialoog. Vooral de vraag hoe we een nieuwe basis voor vertrouwen en stabiliteit kunnen scheppen staat daarin centraal.

Lees meer »

Financiële professionals die verandering nodig vinden, hebben vaak geen idee hoe breed de steun daarvoor onder collega's is. Wij zien een groeiende behoefte om elkaar te ontmoeten rond het thema 'veranderen voor een toekomstbestendige financiële sector'.  Een aantal bewegingen zet zich daar al voor in, zoals Now is the Moment, Bank of the Future, Women in Financial Services. Platform Pure Winst wil deze bewegingen actief verbinden door een plek te creëren waar deze ontmoetingen gemakkelijk en ongedwongen kunnen plaatsvinden. Wij noemen dat De Sociëteit.

Lees meer »