Disclaimer

Privacyverklaring

Stichting Platform Pure Winst respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn websites. Gegevens over uw bezoek aan onze websites gebruiken wij om onze communicatie over onze producten en diensten naar u te optimaliseren. We gebruiken cookies om bezoekers aan onze website te herkennen. We gebruiken deze cookies ook om informatie te verzamelen over het gedrag van bezoekers. De op deze wijze verzamelde bezoekersinformatie wordt met grote zorgvuldigheid behandeld. De gegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) gebruikt.

E-mailberichten zijn vertrouwelijk

De informatie in een e-mailbericht en eventuele bijgevoegde bestanden is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Ontvangt u per abuis een e-mailbericht dat niet voor u bestemd is, dan verzoeken wij u per kerende e-mail contact op te nemen met de afzender. Verder verzoeken wij u in dat geval het ontvangen e-mailbericht te verwijderen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Stichting Platform Pure Winst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor eventuele daarbij overgebrachte virussen.

Aanvaarding voorwaarden

Op de toegang tot en het gebruik van www.platformpurewinst.nl  zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Stichting Platform Pure Winst  behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Gebruik van de website

De website is uitsluitend bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud van de website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het kopiëren (op ander wijze dan via het downloaden van onze website), verveelvoudigen of verspreiden van software op welke wijze dan ook is uitdrukkelijk verboden.

Registratie

Stichting Platform Pure Winst  registreert bezoeken aan haar websites voor statistische doeleinden.

Afwijzing aansprakelijkheid

Stichting Platform Pure Winst  heeft als doel de duurzame ontwikkeling in, voor en met de financiële sector te bevorderen. Met het benoemen van ondernemingen met onderwerpen waarover wij schrijven en spreken, wordt op geen enkele wijze een waardeoordeel van Stichting Platform Pure Winst uitgedrukt over de wijze waarop de genoemde ondernemingen en organisaties met deze onderwerpen omgaan.

Hoewel Stichting  Platform Pure Winst  zijn website met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om ervoor te zorgen dat de beschikbare informatie op de website juist is, aanvaardt Stichting Platform Pure Winst geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de websites, noch voor het gebruik en de interpretatie ervan. Stichting Platform Pure Winst biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Stichting Platform Pure Winst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website. Stichting Platform Pure Winst is niet verantwoordelijk voor de informatie in banners en knoppen, noch voor de inhoud van websites van derden. Verwijzingen of koppelingen naar andere websites of bronnen die niet het eigendom van Stichting Platform Pure Winst zijn, zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de gebruiker van de websites.

Artikelen, rapporten en blogs

De artikelen, rapporten  en blogs van Stichting Platform Pure Winst is bedoeld als informatiebron voor particulieren en zakelijk geïnteresseerden. De informatie mag op verzoek gebruikt worden voor onderwijs- en onderzoeksdoelstellingen onder voorwaarde van bronvermelding. Het op commerciële wijze gebruiken van onze kennis  en informatie is uitdrukkelijk verboden.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Bij twijfel verzoeken wij u contact op te nemen via e-mail

Marleen Janssen Groesbeek & Marlies de Ruyter de Wildt, 01-12-2020
Marleen Janssen Groesbeek, 05-06-2012