Research

De wetenschap speelt een belangrijke rol in het vinden van een toekomstbestendige vormgeving van de financiële  sector. Dat bankieren, beleggen en verzekeren niet meer op de manier van de afgelopen dertig jaar kan, staat voor ons buiten kijf. Maar hoe de nieuwe financiële sector er dan wel uit zou moeten zien, is nog niet duidelijk. De transitie naar een duurzame financiële industrie moet dan ook gesteund worden door toegepast onderzoek. Platform Pure Winst wil samen met universiteiten en hogescholen een behoeftegestuurde researchagenda ontwikkelen.

Die agenda moet zich richten op onderzoek dat innovatieve wetenschappelijke inzichten oplevert ten behoeve van betere dienstverlening en producten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Dat kan bijvoorbeeld door in samenwerking met professionals nieuwe business modellen, risico-instrumenten, producten en diensten  te ontwikkelen.

Uit ons onderzoek Terug naar een duurzame toekomst (november 2011) bleek dat financiële instellingen huiverig zijn om in nieuwe producten of diensten te stappen omdat ze geen idee hebben van de risico-rendementverhouding: onbekend maakt onbemind. Bovendien bestaat bij veel mensen in bijvoorbeeld de pensioenwereld nog steeds het idee dat duurzaam beleggen ten koste gaat van het rendement. Dat er intussen honderden onderzoeken zijn waar het tegendeel wordt getoond, wekt dat bewijs nog geen vertrouwen. Door onderzoekers aan de sceptici te verbinden via pilots of speciale projecten kan mogelijk een verandering tot stand gebracht worden die leidt tot een betere wereld en een beter rendement op de lange termijn.

De universiteit van Tilburg (Center Applied Research, Tilburg Sustainability Center) heeft al samenwerking aangeboden. Met het Sustainable Finance Lab zijn we in gesprek over mogelijke samenwerkingsprojecten.Naast coalities met de wetenschap staan we open voor het doen van onderzoek voor derden uit bedrijfsleven en overheid.

Ons eigen onderzoek uit 2011 biedt ook veel aanknopingspunten om dieper in te gaan op de rol van toezichthouders in de financiële sector, of dat nu de commissarissen of de Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten is. De toezichthouders kunnen een grotere rol spelen bij de duurzame ontwikkeling, maar zij zullen zich daarvoor bewust moeten worden van hun rol en hun vermogen tot verandering.