Ruimte voor dialoog

De vraagstukken rond de toekomst van de financiële sector zijn complex. In de besprekingen met organisaties in de financiële sector naar aanleiding van ons onderzoeksrapport Terug naar een Duurzame Toekomst (november 2011) merken wij een grote behoefte om die vraagstukken beter te begrijpen door middel van dialoog. Vooral de vraag hoe we een nieuwe basis voor vertrouwen en stabiliteit kunnen scheppen staat daarin centraal.

Begrip ontstaat waar mensen bereid zijn hun primaire oordeel over wat er gebeurt, vooral gevormd binnen de relatieve beslotenheid van hun werkkring, op te schorten. Met een open geest luisteren naar een diverse groep van belanghebbenden draagt bij aan een veel rijker beeld van wat er speelt. Op basis daarvan kan zich een breed scala aan vernieuwende inzichten en oplossingsrichtingen ontwikkelen. Die zijn op hun beurt een voedingsbodem voor effectievere strategieën, producten en diensten, maar ook voor een opener, naar buiten gerichte organisatiecultuur.

Door dialogen creëert Platform Pure Winst een veilige, besloten ruimte voor reflectie en verdieping, om meer vat te krijgen op de essenties van actuele vraagstukken, aandacht te geven aan de  maatschappelijke functie van de financiële sector en nieuwe oplossingsrichtingen te kunnen verkennen. Bijvoorbeeld een dialoog rond concrete praktijkvoorbeelden om de 'maatschappelijke literacy' van financiële professionals te helpen vergroten. Denk aan een werkbezoek van jonge bankiers en andere financiële professionals aan jonge [etnische] ondernemers in de grote steden. Maar ook dialoog over wetenschappelijke, politieke en maatschappelijke inzichten. Denk aan een vervolg op en ter ondersteuning van de adviezen vanuit het Sustainable Finance Lab van Herman Wijffels en een groep toonaangevende wetenschappers.

In de dialogen ontmoeten de wereld van de financiële sector en die van stakeholders uit de 'buitenwereld' elkaar. Vanuit de dialoog kunnen lijnen ontstaan naar toegepast onderzoek als het thema daarom vraagt. Maar anderzijds kan een dialoog leiden tot praktische innovatiekracht doordat partijen met elkaar willen werken aan concrete oplossingen of acties. Gaandeweg werken deelnemers bovendien aan hun competenties om in een open samenwerking vorm te geven aan hun eigen ontwikkeling en vaardigheden als financiële professionals.